Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

USNESENÍ 23. valné hromady Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB

  • od

USNESENÍ 23. valné hromady Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB konané dne 13. dubna 2016 ve vile AUSTERLITZ ve Slavkově u Brna

I. Valná hromada bere na vědomí odstoupení z funkcí dosavadního

                     představenstva         

II. Valná hromada schvaluje

a) Zprávu o činnosti Představenstva AOVV za uplynulé funkční období

b) Zprávu o hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016

c) Zprávu revizní komise za rok 2015

d) Strategii Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB na léta 2016 – 2018

e) Členský příspěvek na rok 2016 ve výši 15 000, – Kč (patnáct tisíc) pro řádné i přidružené členy (partnery)

f) Změnu Stanov AOVV –  §10 – Orgány a organizační složky asociace

Odst. 2. Namísto věty „Členy orgánů jsou právnické osoby, vyjma prezidenta, který je volen vždy jako fyzická osoba.“

Nový text:  Členy orgánů jsou fyzické osoby, jakožto zástupci právnických osob, volených valnou hromadou. Viceprezident (vykonávající funkci výkonného ředitele) nemusí být řádným členem asociace, musí ale vykazovat manažerské znalosti a dovednosti.

g) delegáty na  XXVIII. sněm  Hospodářské komory  ČR pp. Bohatu, Brabence a Tesáka

III.       Valná hromada zvolila představenstvo AOVV na období 2016 – 2018

1.    Prezidentem                                     p. Josefa Brabence, Enbra a.s.               

2.    Viceprezidentem pro výkon               p. Ivana Bohatu

3.   Viceprezidentem                               p. Jiřího Tesáka, Grundfos Sales Czechia and 

                                                                                                         Slovakia                                  

4.   Členem představenstva                    p. Libora Elbla, Siemens a.s.

5.   Členem představenstva                    p. Libora Pluháčka, ISAN Radiátory s.r.o.    

6.   Členem představenstva                    p. Martina Bittnera, Maro  s.r.o.        

7.   Členem představenstva                    p. Tomáše Duba, Aqua – Thermo, s.r.o. 

Dozorčí radu ve složení :               

1.      p. Ivan Novák, Meibes s.r.o.

2.      p. Majid Saleh, Pipelife Czech , s.r.o.           

3.      p. Milana Vodžák, Armex a.s.                                  

IV. Valná hromada ukládá:

1. Představenstvu asociace:

a) rozpracovat závěry valné hromady (Strategii AOVV 2016 – 2018 ) do konkrétních opatření a plánu práce na rok 2016 a do konce května s tím seznámit členskou základnu

b) v březnu 2017 uspořádat 7. ročník odborné konference „ Tribuna českého obchodu TZB“

1.      Členům asociace:

a) aktivně se podílet na realizaci strategie a ročních plánů činnosti

b) řádným i přidruženým členům uhradit do konce května  členský příspěvek na rok  2016