Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Některé z legislativních změn 2021 týkajících se mezd

  • od

Některé ze změn v oblasti mezd od roku 2021

V rámci daňového balíčku 2021 nastaly od 1. ledna 2021 následující změny:

  • Zrušení superhrubé mzdy a solidární zvýšení daně

Sazba daně činí

a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy

b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy

Průměrná mzda pro rok 2021 – 35.441 Kč

  • Zvýšila se základní sleva na poplatníka z částky 24 840 Kč na 27 840 Kč.
  • Zrušila se maximální roční hranice pro uplatnění daňového bonusu (60 300 Kč). Měsíční limit 5 025 Kč zůstal zachován.
  • Stravenkový paušál

Tento příspěvek na stravování (nepeněžní plnění) lze uplatnit jako náklad, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům (ke spotřebě na pracovišti, v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů, nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu)je podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Tj. 75,60 Kč

  • Minimální a zaručená mzda v roce 2021

Minimální mzda (§ 111 Zákoníku práce) – jde o nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. Od 1. ledna 2021 činí Kč 15.200 Kč (hodinová sazba minimální mzdy 90,50 Kč)

Zaručená mzda (§ 112 Zákoníku práce) – je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle výše uvedeného zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

  • Dochází k zavedení jediného typu dovolené (mimo dovolené dodatkové), a to dovolené za kalendářní rok a její poměrné části (v hodinách, nikoliv ve dnech). Pro výpočet délky dovolené je určující týdenní pracovní doba zaměstnance, tedy jeho pracovní úvazek.

 Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, pokud tomu nebrání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Nevyčerpaná dovolená se převádí na základě písemné žádosti zaměstnance do následujícího roku. Nevyčerpaná dovolená zaměstnanci nemůže propadnout a v průběhu trvání zaměstnání ji nemůže zaměstnavatel zaměstnanci ani proplatit.

Uvenené změny mají dále vliv i na:

– zvýšení maximální částky slevy za umístění dítěte

– zvýšení limitu osvobození pro důchodce

– zvýšení hranice pro výplatu měsíčního daňového bonusu na 7.600 Kč

– zvýšení hranice pro výplatu ročního daňového bonusu na 91.200 Kč

– zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění (2.052 Kč)

– zvýšení příplatků ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním. prostředí (10 % z min. mzdy)

– u osob evidovaných na ÚP – nekolidující zaměstnání (max. výdělek 7.600 Kč)

– rozhodný příjem pro účast na nemoc. a důchod. poj u zaměstnání malého rozsahu – 3.500 Kč.

– minimální vyměřovací základ SP 2021 = 2.588 Kč (v roce 2020 byl 2.544 Kč)

– minimální vyměřovací základ ZP 2021 = 2.393 Kč (v roce 2020 byl 2.352 Kč)

– povinná účast na důchodovém pojištění pro vedlejší OSVČ po překročení hranice 85.058 Kč

– redukční hranice pro účely nemocenského pojištění 

první redukční hranice pro rok 2021 činí 1.182 Kč

druhá redukční hranice pro rok 2021 činí 1.773 Kč

   třetí redukční hranice pro rok 2021 činí 3.545 Kč